wordbook
KAMUS JEPANGDICTIONARY JAPANESE-INDONESIAN

indonesiaKKN

indonesia/pron Alphabet 

indonesia/pron Kana 

jepang/Alphabetkuliah kerja nyata ( daigaku kyouiku no ikkan tosite 3 ka getu teido no kikan ? gakusei ga omo ni hinkon mura ni taizai si zissi suru syakai housi katudou ? no ryaku

jepang/Rawkuliah kerja nyata (??????????3?????????????????????????????????

jepang/Kanakuliah kerja nyata ( ???? ????? ? ???? ??? 3 ? ?? ??? ? ??? ? ???? ? ?? ? ???? ?? ? ???? ? ??? ?? ???? ??? ???? ? ? ???