wordbook
DICTIONNAIRE JAPONAISDICTIONARY JAPANESE-FRENCH

françaisêtre ahuri

français/pron Alphabet 

français/pron Kana 

japonais/Alphabetakire kae ru

japonais/Rawあきれ返る

japonais/Kanaあきれ かえ る