wordbook

韓国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-KOREAN
 1. 掻き傷

 2. か き きず
 3. ka ki kizu
 1. 긁어 상처

 2.  
 3. keulk eo sang cheo
詳細
 1. 掻き出し棒

 2. か き だ し ぼう
 3. ka ki da si bou
 1. 긁어내 철근

 2.  
 3. keulk eo nae cheol keun
詳細
 1. 刮げ

 2. きさ げ
 3. kisa ge
 1. 긁어내고

 2.  
 3. keulk eo nae ko
詳細
 1. かき出す

 2. かき だ す
 3. kaki da su
 1. 긁어낸다

 2.  
 3. keulk eo naen ta
詳細
 1. 掻き出す

 2. か き だ す
 3. ka ki da su
 1. 긁어낸다

 2.  
 3. keulk eo naen ta
詳細