wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. 述語

 2. じゅつご
 3. zyutugo
 1. 谓语

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語値

 2. じゅつご ち
 3. zyutugo ti
 1. 谓语价格

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語論理

 2. じゅつご ろんり
 3. zyutugo ronri
 1. 谓语伦理

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語位置

 2. じゅつご いち
 3. zyutugo iti
 1. 谓语位置

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述部分裂文

 2. じゅつぶ ぶんれつ ぶん
 3. zyutubu bunretu bun
 1. 谓语分裂句子

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述部副詞

 2. じゅつぶ ふくし
 3. zyutubu hukusi
 1. 谓语副词

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語動詞

 2. じゅつご どうし
 3. zyutugo dousi
 1. 谓语动词

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語句

 2. じゅつご く
 3. zyutugo ku
 1. 谓语句

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語名詞

 2. じゅつご めいし
 3. zyutugo meisi
 1. 谓语名词

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述部否定

 2. じゅつぶ ひてい
 3. zyutubu hitei
 1. 谓语否定

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語名

 2. じゅつご めい
 3. zyutugo mei
 1. 谓语姓名

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語形成

 2. じゅつご けいせい
 3. zyutugo keisei
 1. 谓语形成

 2.  
 3.  
詳細
 1. 疑似述語

 2. ぎじ じゅつご
 3. gizi zyutugo
 1. 谓语有怀疑类似

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語構造

 2. じゅつご こうぞう
 3. zyutugo kouzou
 1. 谓语构造

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述部省略

 2. じゅつぶ しょうりゃく
 3. zyutubu syouryaku
 1. 谓语省略

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語連結

 2. じゅつご れんけつ
 3. zyutugo renketu
 1. 谓语联结

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語演算子

 2. じゅつご えんざんし
 3. zyutugo enzansi
 1. 谓语计算孩子

 2.  
 3.  
詳細
 1. 述語文法項

 2. じゅつご ぶんぽう こう
 3. zyutugo bunpou kou
 1. 谓语语法项

 2.  
 3.  
詳細