wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. きっかけ

 2. きっかけ
 3. kikkake
 1. 机会

 2.  
 3.  
詳細
 1. チャンス

 2. ちゃんす
 3. tyansu
 1. 机会

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機会

 2. きかい
 3. kikai
 1. 机会

 2.  
 3.  
詳細
 1. 折本

 2. おりほん
 3. orihon
 1. 机会书

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機会的固定

 2. きかい てき こてい
 3. kikai teki kotei
 1. 机会固定

 2.  
 3.  
詳細
 1. 折帖

 2. おりじょう
 3. orizyou
 1. 机会帖

 2.  
 3.  
詳細
 1. 折蓋

 2. おり ふた
 3. ori huta
 1. 机会盖子

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機体

 2. きたい
 3. kitai
 1. 机体

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関

 2. きかん
 3. kikan
 1. 机关

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関倉庫

 2. きかん そうこ
 3. kikan souko
 1. 机关仓库

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関仲裁

 2. きかん ちゅうさい
 3. kikan tyuusai
 1. 机关仲裁

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関当直

 2. きかん とうちょく
 3. kikan toutyoku
 1. 机关值班

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関助手

 2. きかん じょしゅ
 3. kikan zyosyu
 1. 机关助手

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関助手席

 2. きかん じょしゅせき
 3. kikan zyosyuseki
 1. 机关助手坐

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関台

 2. きかん だい
 3. kikan dai
 1. 机关台

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関室

 2. きかんしつ
 3. kikansitu
 1. 机关室

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関室口

 2. きかんしつ ぐち
 3. kikansitu guti
 1. 机关室口

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関室天窓

 2. きかんしつ てんまど
 3. kikansitu tenmado
 1. 机关室天窗

 2.  
 3.  
詳細
 1. 官舎

 2. かんしゃ
 3. kansya
 1. 机关宿舍

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関助士席

 2. きかん じょし せき
 3. kikan zyosi seki
 1. 机关师帮助坐

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関投資

 2. きかん とうし
 3. kikan tousi
 1. 机关投资

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関紙

 2. きかんし
 3. kikansi
 1. 机关报

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関新聞

 2. きかん しんぶん
 3. kikan sinbun
 1. 机关报纸

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関消費者

 2. きかん しょうひしゃ
 3. kikan syouhisya
 1. 机关消费者

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関燃料

 2. きかん ねんりょう
 3. kikan nenryou
 1. 机关燃料

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関融資家

 2. きかん ゆうし いえ
 3. kikan yuusi ie
 1. 机关通融资金房子

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関部

 2. きかんぶ
 3. kikanbu
 1. 机关部

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関銀行

 2. きかん ぎんこう
 3. kikan ginkou
 1. 机关银行

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関売り

 2. きかん う り
 3. kikan u ri
 1. 机关销售

 2.  
 3.  
詳細
 1. 機関顧客

 2. きかん こきゃく
 3. kikan kokyaku
 1. 机关顾客

 2.  
 3.  
詳細