wordbook

中国語辞書

DICTIONARY JAPANESE-CHINESE
 1. ばあさん

 2. ばあさん
 3. baasan
 1. 祖母先生

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばか

 2. ばか
 3. baka
 1. 笨笨地

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばか

 2. ばか
 3. baka
 1. 要是就

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかうけ

 2. ばか うけ
 3. baka uke
 1. 要是就购货的心

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかげた

 2. ばかげ た
 3. bakage ta
 1. 要是就能闻了

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかげた噂

 2. ばかげ た うわさ
 3. bakage ta uwasa
 1. 要是就能闻的谈论

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかげた案

 2. ばかげ た あん
 3. bakage ta an
 1. 要是就能闻的计划

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかげた話

 2. ばかげ た はなし
 3. bakage ta hanasi
 1. 要是就能闻的话

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかげて

 2. ばかげ て
 3. bakage te
 1. 要是就能闻了

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかさ

 2. ばか さ
 3. baka sa
 1. 笨笨地

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかだ

 2. ばか だ
 3. baka da
 1. 很笨

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかでかい

 2. ばかでかい
 3. bakadekai
 1. 以购货了

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな

 2. ばか な
 3. baka na
 1. 不用笨蛋

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな

 2. ばか な
 3. baka na
 1. 要是就?

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかなこと

 2. ばか な こと
 3. baka na koto
 1. 笨的事情

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかなこと

 2. ばか な こと
 3. baka na koto
 1. 要是就事情

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかなまね

 2. ばか な まね
 3. baka na mane
 1. 不用笨蛋早熟?

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな人

 2. ばか な ひと
 3. baka na hito
 1. 笨的人

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな人

 2. ばか な ひと
 3. baka na hito
 1. 要是就人

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな兵士

 2. ばか な へいし
 3. baka na heisi
 1. 笨的战士

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな失敗

 2. ばか な しっぱい
 3. baka na sippai
 1. 笨的失败

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな女

 2. ばか な おんな
 3. baka na onna
 1. 笨的女人

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな奴

 2. ばか な やつ
 3. baka na yatu
 1. 笨的人

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな奴

 2. ばか な やつ
 3. baka na yatu
 1. 要是就人

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな小娘

 2. ばか な こむすめ
 3. baka na komusume
 1. 笨的小姑娘

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな手

 2. ばか な て
 3. baka na te
 1. 要是就手

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな考え

 2. ばか な かんが え
 3. baka na kanga e
 1. 笨意见

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな考え

 2. ばか な かんが え
 3. baka na kanga e
 1. 要是就意见

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな言動

 2. ばか な げんどう
 3. baka na gendou
 1. 笨的言行

 2.  
 3.  
詳細
 1. ばかな計画

 2. ばか な けいかく
 3. baka na keikaku
 1. 笨的计划

 2.  
 3.  
詳細