wordbook
ヒンディー語辞書DICTIONARY JAPANESE-HINDI

日本語/Japanese?? ????? ???? ?? ????????? ??? ???? ?? ??? ??? ????????? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ???? ???? ?????????? ????? ??? ???????? ????????? ??? ???? ??????? ????

日本語かな/Kana???? ? ???? ? ? ?????? ? ?? ? ???? ? ? ? ? ????? ? ???? ? ??? ? ?? ? ???? ? ???? ? ???????? ? ???? ? ????? ? ???? ? ?? ? ? ???? ? ?? ? ? ? ? ? ????? ? ?????? ? ????? ? ??? ?? ? ? ?? ? ???? ? ?? ? ? ?? ? ???? ? ? ? ? ??? ? ??? ? ?? ? ?? ? ? ??? ?? ? ???? ? ?? ?? ? ?? ??

日本語ローマ字/Alphabettaremaku ? oomida si ? oudanmaku ? hata ? hyougo wo ka i ta hatazirusi ? kokuseki ? huragu ? hata ? hatazao ? sikiisi ? handhikyappu ? onkei ? kanousei ? kakuritu ? miko mi ? kousan ? sai ? ka ti me ? syousan ? haitouritu ? hukintou ? toppu kizi ni su eru ? sioreru ? yuru mu ? hata de singou wo da su ? aizu de teisi sa seru ? yowa ru ? otoro eru ? tyuui wo ata eru ? usu ragu

ヒンディー語/Hindi????

ヒンディー語発音/Kana 

ヒンディー語発音/Alphabet